Regulamin Sklepu www.bosmann.com.pl 

 

Strona www.bosmann.com.pl prowadzona jest przez Sprzedawcę

Sprzedawcą jest Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

ul. Kilińskiego 210,93-106 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000138194, NIP 729-25-13-973, REGON: 47308959700000, kapitał zakładowy: 80.000,00 zł

oraz 

Firma Handlowo-Produkcyjna "LIGHTEX" WEIJUN ZHENG 93-172 ŁÓDZ ul. Rzgowska 64 m.10 NIP 725-169-21-11 REG. 472030260

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

tel. +48 42 684 98 00, fax. +48 42 684 88 08, e-mail: bosmann@bosmann.com.pl

§ 1

Definicje

1.      Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a także sprzedaży towarów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

2.      Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który ukończył 18 lat, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.      Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6.      Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.      Sklep Internetowy (Sklep)/ Sprzedawca – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bosmann.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie, prowadzony przez Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Kilińskiego 210,93-106 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000138194, NIP 729-25-13-973, REGON: 47308959700000, oraz Firma Handlowo-Produkcyjna "LIGHTEX" WEIJUN ZHENG 93-172 ŁÓDZ ul. Rzgowska 64 m.10 NIP 725-169-21-11 REG. 472030260

9.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2

Zasady ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bosmann.com.pl, a także sprzedaży towarów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

2.      Sprzedawca świadczymy sprzedaż na osób mających wiedzę i kwalifikacje niezbędne do obsługi urządzeń, urządzeń elektrycznych, maszyn oraz sprzedaż do dalszej odsprzedaży na warunkach indywidualnych.

3.      Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży towarów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

4.      Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest spełnianie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, niżej wskazanych minimalnych wymagań technicznych:

- urządzenie Klienta ma możliwość korzystania z sieci Internet,

- odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa, tj. Google Chrome, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna przeglądarka o zbliżonych funkcjach i specyfikacji, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10. Niezbędne jest by przeglądarka internetowa, akceptowała pliki Cookies.

5.      Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego jest uzyskanie dostępu do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia, z dostępem do Internetu.

6.      Administrator Sklepu Internetowego nie zapewnia prawidłowości funkcjonowania Sklepu Internetowego na urządzeniu Użytkownika, co łączy się z dokonaniem odpowiedniej konfiguracji oprogramowania lub urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

7.      Sprzedający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany informacji przedstawianych w Sklepie Internetowym, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, towarów oraz ich cen, z zastrzeżeniem, że wiążące dla Klientów są ceny i informacje widoczne w Sklepie w momencie złożenia zamówienia.

8.      Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9.      Towary, a głownie części zamienne będące w ofercie Sprzedającego są zamiennikami, nie oryginalnymi części zamiennymi do maszyn szwalniczych.

§3

Zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną

1.      Sprzedaż towarów drogą elektroniczną jest możliwa pod warunkiem, że wartość zamówionego towaru stanowi kwotę co najmniej 50 zł brutto.

2.      Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów z oznaczeniem ceny, nie są ofertą, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.      Dostępność produktu zaznaczona jest w opisie. W przypadku braku produktu, nie ma możliwości dodania go do koszyka.

4.      Sprzedający nie zapewnia, że prezentowane towary znajdują się w magazynie Sprzedającego.

5.      Sprzedawca w przypadku błędu w opisie towaru lub ceny spowodowanego awarią systemową lub siłą wyższą, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

7.      Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień rejestracji, w tym podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

8.      Zakupów dokonywać można tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu w sklepie. Rejestracji dokonujemy klikając UTWÓRZ TWOJE KONTO, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny, podając wszystkie wymagane dane, którymi sklep będzie się posługiwał podczas obsługi Klienta: kontakt, wysyłka, itp. LOGOWANIE odbywa się poprzez podanie ADRESU E-MAIL oraz hasła, na stronie głównej sklepu, w prawym górnym rogu strony. Hasło oraz adres e-mail są ustalane przez Klienta na etapie zarejestrowania się użytkownika w sklepie.

9.      Operacji wyboru produktu dokonuje się klikając przycisk „Dodaj do koszyka” umieszczony przy interesującym Klienta produkcie. Produktów w koszyku, może być wiele i nie zobowiązuje to do zakupu znajdujących się w nim rzeczy. Opcja „SZUKAJ” oraz „KATALOGI” pomaga zidentyfikować oraz odnaleźć szukany przez Klienta produkt. Zakupu dokonuje się wchodząc w nasz koszyk i przechodząc kolejne etapy zamówienia tj.: logowanie (jeżeli nie jesteśmy zalogowani), adres wysyłki, wybór rodzaju przesyłki itd. Wszystkich produkty są przedstawione w formie listy z wyszczególnionymi cenami oraz całkowitą sumą jaką zostanie obciążony Klient, do której zostanie w kolejnym kroku doliczony koszt przesyłki, który również pokrywa Klient.

10.  Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.

11.  Akceptacja niniejszego regulaminu i prawidłowo wypełnione zamówienie stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedawcy i upoważnia go (dopiero po jego przyjęciu) do przesłania zamówionych towarów na wskazany w zamówieniu adres.

12.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego o przyjęciu zamówienia, jednocześnie przesyłając mu potwierdzenie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

13.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera: ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez Klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie.

14. Przy zwrocie towaru konsument ponosi koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

15.  Jedynie zamówienia potwierdzone przez Sprzedawcę zostaną zrealizowane.

16.  Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku jakichkolwiek niezgodności i nieścisłości dotyczących potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

17.  Klient może zmienić zamówienie lub umowa może zostać przez niego zerwana za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania zamówienia.

§4

Zawarcie umowy sprzedaży w inny sposób niż drogą elektroniczną

Zamówienie towaru i zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić również w inny sposób niż opisany w §3, tj.: drogą e-mailową, pod adresem: bosmann@bosmann.com.pl, telefonicznie, pod numerem telefonu: 48 42 684 98 00. Sprzedawcę.

Do opisanego sposobu zawarcia umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia §3 ust. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

§5

Zapłata za towar

1.      W sklepie podana jest cena netto i brutto towaru. Ceny podane są w złotych polskich.

2.      Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że zostało to wyraźnie wskazane w opisie towaru.

3.      Wyłącznie ceny towarów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia maja charakter wiążący.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- za pobraniem – płatność u kuriera przy doręczeniu przesyłki; płatność osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
- przelewem zwykłym
- Płatność PayU

6.      Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty z chwilą złożenia zamówienia, za wyjątkiem wyboru sposobu dostawy za pobraniem.

7.      W przypadku, gdy Sprzedawca odmawia potwierdzenia zamówienia, zwraca Klientowi wpłacone przez niego środki pieniężne, zaś zwrot następuje na rachunek bankowy Klienta.

8.     Wszystkie podane ceny mogą zostać zaktualizowane w dzień realizacji zamówienia, zgodnie ze zmianą kursu EUR do PLN oraz USD do PLN. Oferty nie stanowią rezerwacji stanów magazynowych.

§6

Dostawa

1.      Realizacja zamówień rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia,
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu płatności na konto Sprzedawcy, pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia.

2.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówienie, Klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji (częściowa realizacja, rezygnacja z całego zamówienia).

3.      Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych, z zachowaniem ust. 1.

4.      Zamówienia złożone po 12.00 są traktowane, jak złożone w następnym dniu roboczym.

5.      Zamówienie uważa się za nie złożone w przypadku gdy Sprzedawca nie odnotuje wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia (w przypadku zamówień płatnych przelewem).

6.      Forma dostawy w zależności od wyboru Klienta:

 • - przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • - osobisty odbiór w siedzibie Sprzedawcy.

7.      Koszty przesyłki kurierskiej pokrywa Klient, według stawek firmy kurierskiej, z którymi współpracuje Sprzedający. O koszcie przesyłki Kupujący jest każdorazowo informowany w czasie składania zamówienia.

8.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, na którą składają się przedmioty zamówienia jak i koszt transportu.

10.    Wysyłka nadgabarytowa podlega wycenie indywidualnej. 

§7

Odstąpienie od umowy

1.      Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki –zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., Nr 827).

2.      Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź, lub Firma Handlowo-Produkcyjna "LIGHTEX" WEIJUN ZHENG ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź lub na adres e-mail: bosmann@bosmann.com.pl.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu udostępnionym w Sklepie Internetowym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.      Płatności Konsumenta zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy

5.      Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

6.      Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument lub w inny sposób ustalony przez Sprzedawcę i Konsumenta.

7.      Zwrot artykułu przyjmowany jest wyłącznie w oryginalnym, pełnym, nieuszkodzonym i nieotwartym opakowaniu. Artykuł musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym, nadającym się do ponownej sprzedaży.

 

§8

Gwarancja i reklamacje

1.        Sprzedawca udziela gwarancji na przedstawione w Sklepie towary. 

2.        Warunki gwarancji, określone są w dokumentach gwarancyjnych, które są przekazywane Kupującym wraz z towarem.

3.        Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w Sklepie Internetowym pod linkiem:.................. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu towaru.

4.        Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów, uregulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 Nr 121 z późn. zmianami), na zasadach określonych w tych przepisach.

§9

Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Bosmann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 210,93-106 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000138194, NIP 729-25-13-973 oraz Firma Handlowo-Produkcyjna "LIGHTEX" WEIJUN ZHENG 93-172 ŁÓDZ ul. Rzgowska 64 m.10 NIP 725-169-21-11 REG. 472030260

2.      Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • rozpatrywania reklamacji przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

3.      Dane Klientów mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom umożliwiającym Sklepowi dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym Sklep w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sklepu.

4.      Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

§10

Polityka Cookies

1.      Sklep Internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych,
 • utrzymanie sesji, na skutek czego Użytkownik nie musi na każdej stronie serwisu wpisywać hasła i login,

5.      Sklep Internetowy pliki cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików “cookies”.

6.      W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies, takie jak: pliki gromadzące dane statystyczne i reklamowe, niezbędne do poprawnego działania serwisu oraz pliki służące do personalizacji interfejsu użytkownika oraz jego preferencji.

7.    W wielu przypadkach używana przez Użytkownika przeglądarka internetowa w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. W każdym czasie Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień plików cookies, na przykład poprzez ich zablokowanie. Zmiana wskazanych ustawień dostępna jest w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z właścicielem Serwisu.

§11

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2.      Sprzedający informuje, że Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 02.01.2019