WARUNKI GWARANCJI

 

1.Firma BOSMANN gwarantuje sprawne działanie wskazanej w gwarancji maszyny i jej oprzyrządowania zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi przez producenta i opisanymi w instrukcji obsługi.

2.Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży podanej w Karcie Gwarancyjnej.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne wynikające z gwarancji mogą być przedmiotem roszczeń Kupującego wyłącznie w przypadku prawidłowego i terminowego wywiązania się przez niego z uzgodnionych warunków płatności za dostarczony towar.

3.Gwarancją objęte są usterki maszyny spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

Dalej pod skróconym określeniem Naprawa Gwarancyjna będzie rozumiana naprawa w/w usterek objętych gwarancją ,realizowana w okresie trwania gwarancji.

4.Części zamienne oraz ich wymianę, zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.
5.Kupujący zobowiązany jest do zachowania Karty Gwarancyjnej przez cały okres trwania gwarancji.Przy zgubieniu Karty Gwarancyjnej lub jakiejkolwiek zmianie ,zamazaniu lub zatarciu numeru fabrycznego maszyny (urządzenia) Gwarancja ulega unieważnieniu a duplikat nie będzie wydawany.

6.Warunkiem uprawniającym Kupującego do gwarancji jest każdorazowe przedstawienie oryginału Karty Gwarancyjnej

technikowi serwisu.

7.Naprawa gwarancyjna powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterki.

Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 30 dni roboczych w przypadku koniecznośći sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.Gwarant dołoży wszelkich starań i użyje swojej najlepszej wiedzy by reklamacja została załatwiona fachowo i w jak najkrótszym czasie.

8.Kupujący dostarcza maszynę do serwisu na koszt własny.

9.Każda naprawa gwarancyjna winna być potwierdzona protokołem naprawy wystawionym przez upoważniony serwis i podpisanym przez Kupującego (Np.,brak zastępstwa)oznacza akceptację stanu po naprawie opisanego jednostronnie przez realizującego naprawę serwisanta.

10.Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowej obsługi zawartych w instrukcji obsługi

11.Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność za wady tkwiące w produkcie w momencie sprzedaży i nie obejmuje w szczególności:

a)czyszczenia ,smarowania,codziennej konserwacji ,które to czynności Kupujący jest obowiązany realizować samodzielnie i na własny koszt.

b)czynności regulacyjnych,takich zmiana długości ściegu,naprężenia nici,docisków stopek,regulacji transportu,parametrów podciągania nici ,regulacji noży tnących ,oraz mechanizmów obcinania nici oraz regulacja wszelkich innych parametrów,których regulacja może okazać się konieczna i wymagana dla uzyskania prawidłowego wiązania ściegu np.przy zmianie parametrów szytego materiału ,zmianach nici, igieł,sposobu lub technologii szycia np..inna ilość warstw itp..

d)uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku realizowanego przez Kupującego

e)uszkodzeń powstałych na skutek pożaru ,powodzi,uderzenia pioruna ,czy też innych klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, przepięć wsieci elektrycznej ,podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,uszkodzeń elementów maszyny spowodowanych uderzeniami i wstrząsami ,działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska.

f)uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem w tym w szczególności przeciążania urządzenia.

g)uszkodzeń wynikających ze stwierdzonych regulacji i ustawień maszyny istatnie niezgodnych z zaleceniami producenta będących wynikiem niefachowych napraw i regulacji dokonywanych przez osoby nie posiadające wymaganej wiedzy ,umiejętności i doświadczenia w tym w szczególności dokonywanych bez wiedzy gwaranta.

h)uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania ,obsługi i konserwacji ,w tym między innymi stosowania niewłaściwego oleju ,brak systematycznego czysczenia maszyny itp..Zaniedbań w zakresie bieżącego serwisu.

i)uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez Kupującego obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki,która możliwa była do zauważenia przy kupnie maszyny lub podczas jej późniejszego użytkowania.

j)uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbanego przez Kupującego nadmiernego zużycia eksploatacyjnych części i elementów maszyny.

k)części podlegających naturalnemu zużyciu np.płytki,ząbki,chwytacze igły lub w inncyh maszynach: paski, taśmy, elementy podlegające okresowej wymianie, itp.

12)Nie jest wadą ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie jakości pracy maszyny wynikające z jej przeciążenia, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak nici taśm ,materiałów lub eksploatacji w warunkach niezgodnych z wymaganiami producenta maszyny

13)Kupujący dostarczając produkt do serwisu ,także przesyłając go przez osoby trzecie,zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie .Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciąża wyłącznie Kupującego

14)W przypadku ustalonego przyjazdu serwisu Gwaranta do Kupującego (miejsca użytkowania) i stwierdzenia wtedy z dowolnego powodu,że naprawa jest bezprzedmiotowa (sprawna maszyna) Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu serwisu bez naprawy.

15).Wady i uszkodzenia należy zgłaszać pisemnie do Sprzedawcy.

16).Uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji nie mogą zostać przeniesione na innego użytkownika.

17).Karta gwarancyjna sporządzona jest w dwóch egzemplarzach :jeden egzemplarz dla Kupującego ,drugi dla sprzedawcy tj.Bosmann. Sp. z o.o.

18)Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu traconych zysków w związku z awarią maszyny.