Szukaj

Kategorie

Producenci

manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo
manufacturer logo

Reklama

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

Serwis

WARUNKI GWARANCJI

 

1.Firma BOSMANN gwarantuje sprawne działanie wskazanej w gwarancji maszyny i jej oprzyrządowania zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi przez producenta i opisanymi w instrukcji obsługi.

2.Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży podanej w Karcie Gwarancyjnej.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne wynikające z gwarancji mogą być przedmiotem roszczeń Kupującego wyłącznie w przypadku prawidłowego i terminowego wywiązania się przez niego z uzgodnionych warunków płatności za dostarczony towar.

3.Gwarancją objęte są usterki maszyny spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

Dalej pod skróconym określeniem "Naprawa Gwarancyjna"będzie rozumiana naprawa w/w usterek objętych gwarancją ,realizowana w okresie trwania gwarancji.

4.Części zamienne oraz ich wymianę, zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.
5.Kupujący zobowiązany jest do zachowania Karty Gwarancyjnej przez cały okres trwania gwarancji.Przy zgubieniu Karty Gwarancyjnej lub jakiejkolwiek zmianie ,zamazaniu lub zatarciu numeru fabrycznego maszyny (urządzenia) Gwarancja ulega unieważnieniu a duplikat nie będzie wydawany.

6.Warunkiem uprawniającym Kupującego do gwarancji jest każdorazowe przedstawienie oryginału Karty Gwarancyjnej

technikowi serwisu.

7.Naprawa gwarancyjna powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterki.

Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 30 dni roboczych w przypadku koniecznośći sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.Gwarant dołoży wszelkich starań i użyje swojej najlepszej wiedzy by reklamacja została załatwiona fachowo i w jak najkrótszym czasie.

8.Kupujący dostarcza maszynę do serwisu na koszt własny.

9.Każda naprawa gwarancyjna winna być potwierdzona protokołem naprawy wystawionym przez upoważniony serwis i podpisanym przez Kupującego (Np.,brak zastępstwa)oznacza akceptację stanu po naprawie opisanego jednostronnie przez realizującego naprawę serwisanta.

10.Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowej obsługi zawartych w instrukcji obsługi

11.Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność za wady tkwiące w produkcie w momencie sprzedaży i nie obejmuje w szczególności:

a)czyszczenia ,smarowania,codziennej konserwacji ,które to czynności Kupujący jest obowiązany realizować samodzielnie i na własny koszt.

b)czynności regulacyjnych,takich zmiana długości ściegu,naprężenia nici,docisków stopek,regulacji transportu,parametrów podciągania nici ,regulacji noży tnących ,oraz mechanizmów obcinania nici oraz regulacja wszelkich innych parametrów,których regulacja może okazać się konieczna i wymagana dla uzyskania prawidłowego wiązania ściegu np.przy zmianie parametrów szytego materiału ,zmianach nici, igieł,sposobu lub technologii szycia np..inna ilość warstw itp..

d)uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku realizowanego przez Kupującego

e)uszkodzeń powstałych na skutek pożaru ,powodzi,uderzenia pioruna ,czy też innych klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, przepięć wsieci elektrycznej ,podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,uszkodzeń elementów maszyny spowodowanych uderzeniami i wstrząsami ,działaniem agresywnych chemicznie substancji lub środowiska.

f)uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem w tym w szczególności przeciążania urządzenia.

g)uszkodzeń wynikających ze stwierdzonych regulacji i ustawień maszyny istatnie niezgodnych z zaleceniami producenta będących wynikiem niefachowych napraw i regulacji dokonywanych przez osoby nie posiadające wymaganej wiedzy ,umiejętności i doświadczenia w tym w szczególności dokonywanych bez wiedzy gwaranta.

h)uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania ,obsługi i konserwacji ,w tym między innymi stosowania niewłaściwego oleju ,brak systematycznego czysczenia maszyny itp..Zaniedbań w zakresie bieżącego serwisu.

i)uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez Kupującego obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki,która możliwa była do zauważenia przy kupnie maszyny lub podczas jej późniejszego użytkowania.

j)uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbanego przez Kupującego nadmiernego zużycia eksploatacyjnych części i elementów maszyny.

k)części podlegających naturalnemu zużyciu np.płytki,ząbki,chwytacze igły lub w inncyh maszynach: paski, taśmy, elementy podlegające okresowej wymianie, itp.

12)Nie jest wadą ani uszkodzeniem czasowe pogorszenie jakości pracy maszyny wynikające z jej przeciążenia, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak nici taśm ,materiałów lub eksploatacji w warunkach niezgodnych z wymaganiami producenta maszyny

13)Kupujący dostarczając produkt do serwisu ,także przesyłając go przez osoby trzecie,zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie .Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciąża wyłącznie Kupującego

14)W przypadku ustalonego przyjazdu serwisu Gwaranta do Kupującego (miejsca użytkowania) i stwierdzenia wtedy z dowolnego powodu,że naprawa jest bezprzedmiotowa (sprawna maszyna) Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu serwisu bez naprawy.

15).Wady i uszkodzenia należy zgłaszać pisemnie do Sprzedawcy.

16).Uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji nie mogą zostać przeniesione na innego użytkownika.

17).Karta gwarancyjna sporządzona jest w dwóch egzemplarzach :jeden egzemplarz dla Kupującego ,drugi dla sprzedawcy tj.Bosmann. Sp. z o.o.

18)Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu traconych zysków w związku z awarią maszyny.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.